Zgłoszenie do ewidencji obiektów noclegowych

Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska).
Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z póżn. zm.).

Każdy kwaterodawca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić, w formie pisemnej na formularzu wniosku, w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk, obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Złożenie wniosku w formie pisemnej.

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te również muszą spełniać ww. minimalne wymagania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Solina.

Załączniki:

  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiada
  • Zaświadczenie o numerze NIP – obowiązkowo
  • Opis obiektu oraz pola biwakowego
  • Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.
  • Brak opłat za złożenie wniosku z załącznikami.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych), a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
Przedsiębiorca / rolnik świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji wszelkie zmiany (art.39 ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych), m.in. informacje o:
zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
zmianie liczby miejsc noclegowych.
Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Zgłoszenie do ewidencji wszelkich zmian <zmiany we wpisie>

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług <zakończenie>

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity –
Dz.U.z 2014 r.poz.196 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z póżn. zm.)

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pół biwakowych na terenie Gminy Solina

2. Opis obiektu oraz pola biwakowego

3. DEKLARACJA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ: Minimalne wymagania, co do wyposażenia dla obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Solina(zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm. ) – wymagana pieczątka imienna, podpis właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu oraz data wypełnienia deklaracji

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie:

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie do pobrania <wniosek>

Wymagane opłaty: Do wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa wynosi 17 zł (Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn.zm.).
Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie PBS Bank w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku (ul. Wiejska 2) lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Solina

Sposób i miejsce odbioru dokumentów: Osobiście wnioskodawca lub osoba upoważniona
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18, tel. 13 469 24 95

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca

Krzysztof Pecka
Dyrektor GOKSiT w Solinie z/s w PolańczykuKalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]
Pogoda Polańczyk z serwisu

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress