Bezpłatna pomoc prawna

Dodano: 18-02-2016

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

W Powiecie Leskim od 1 stycznia 2016 r. będą funkcjonować 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1/  Nr 1 – Lesko, ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji) obsługiwany przez  radców

prawnych i adwokatów:

– poniedziałek       w godz. 13.00 – 17.00

– wtorek                w godz. 10.00 – 14.00

– środa                  w godz. 11.00 – 15.00

– czwartek             w godz. 11.00 – 15.00

– piątek                 w godz. 13.00 – 17.00

 

2/  Nr 2 – Baligród, ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka) obsługiwany przez radców prawnych

i prawników – Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w Rzeszowie –

tel. 13 463 16 80

– wtorek                w godz.   9.00 – 13.00

– środa                  w godz.   9.00 – 13.00

– czwartek             w godz.   9.00 – 13.00

– piątek                 w godz.   9.00 – 13.00

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – osoba winna przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Osoba uprawniona, o której mowa powyżej przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) – osoba winna przedłożyć   ważną  Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudni 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)- osoba winna przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)- osoba winna przedłożyć  ważną legitymację  weterana albo legitymację  weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • która nie ukończyła 26 lat – osoba winna przedłożyć dokument stwierdzającego tożsamość;
 • która ukończyła 65 lat- osoba winna przedłożyć dokument stwierdzającego tożsamość;
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – osoba winna przedłożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
  Osobie uprawnionej, o której mowa  powyżej – wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania  z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe i  nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych powyżej.

EDUKACJA PRAWNA

 

Organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zdania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 

 • możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach pozasądowych rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

 

Lesko, dnia 31.12.2015 r.

Czesław Gawłowski

                                                                                                                                                                                                                                   Sekretarz Powiatu Leskiego

Kalendarz wydarzeń

AEC v1.0.4

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Powered by WordPress Popup