Gospodarka odpadami


 inf_kody


inf


 

25-04-2016 r. 

30-04-2015 r. 

19-02-2015 r.

Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.


 


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Solina


Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezdenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok.


Uchwała Nr LI/516/13 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/377/13 Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz metod zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr LI/517/13 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/437/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty wraz z ustaleniem opłaty za pojemnik o określonej pojemności


Uchwała Nr LI/518/13 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/438/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


 Uchwała Nr LI/519/13 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina
Ogloszenie do pobrania Ogloszenie do pobrania
Ogloszenie do pobraniaOgloszenie do pobrania


Ogloszenie do pobrania

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Solina.

Wójt Gminy Solina informuje, że z uwagi na nie rozstrzygnięcie dwóch przeprowadzonych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Solina, do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia trzeciego, obowiązującego przetargu, odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się na zasadzie:

– odbiór zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych będzie realizowany na dotychczasowych zasadach tj. przez służby gminne, własnym transportem, w terminach określonych w „Harmonogramie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych”, umieszczonym na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu (www.esolina.pl), w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

– odbiór segregowanych odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będzie realizowany przez służby gminne, własnym transportem, w terminach określonych w „Harmonogramie odbioru segregowanych odpadów komunalnych”, umieszczonym na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej urzędu (www.esolina.pl), w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

– odbiór segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w gminnych pojemnikach typu IGLOO, posadowionych w gniazdach na terenie wszystkich sołectw, będzie realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z/s w Ustrzykach Dolnych, na telefoniczne zgłoszenie urzędu.

– odbiór zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany na dotychczasowych zasadach tj. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z/s w Ustrzykach Dolnych, bezpośrednio z miejsc ich składowania wyznaczonych przez gminę, w każdej miejscowości, w terminach określonych odrębnymi ogłoszeniami.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391), Wójt Gminy Solina informuje:

Z terenu Gminy Solina, firmami odbierającymi odpady komunalne, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wpisem w rejestrze działalności regulowanej (art. 9b) są następujące firmy: (…)

Treśc ogłoszenia do pobrania:

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło białe i kolorowe oraz odpadów ulegających biodegradacji jest obowiązkowe na całym obszarze Gminy Solina.

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż komunalne, pochodzące z działalności gospodarczej,

2)   zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek śmieci i odpadów,

3)   do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

a) opakowań z zawartością (np. żywności, wapna, cementu),

b) kalki technicznej,

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

d) opakowań kartonowych po sokach, mleku,

4)   do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szyb samochodowych,

e) szkła okiennego,

5)  do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie wolno wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego oraz mokrych folii,

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

c) opakowań po środkach chwasto i owadobójczych.
6)  do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie wolno wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. z gumą, drewnem czy szkłem,

7)  do przydomowych kompostowników, pojemników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie wolno wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem drobnych odpadów pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przez złożeniem ich do stosownego urządzenia umyć.

Z odpadów opakowaniowych (plastyk) posiadających zakrętki należy je odkręcić. Można je ponownie nakręcić po obowiązkowym zgnieceniu opakowania, tak, aby zachowana została zmniejszona objętość opakowania.

Inne opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem ich w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Określa się rodzaje i pojemności worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1) pojemność worków do selektywnej zbiórki odpadów winna wynosić120 litrów,

2) opakowania szklane kolorowe należy zbierać do worka koloru zielonego,

3) opakowania szklane bezbarwne należy zbierać do worka koloru białego,

4) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać do worka koloru
niebieskiego
,

5) drobny metal i opakowania metalowe należy zbierać do worka koloru czerwonego,

6) opakowania plastykowe należy zbierać do worka koloru żółtego,

7) worki do selektywnej zbiórki oprócz kolorów winny być oznaczone opisowo.

Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w nieruchomości:
chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, olei oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin  obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy. Odpady te należy składować nieodpłatnie w specjalistycznych pojemnikach, zlokalizowanych na terenie wyznaczonym przez Gminę.

Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe , dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika, dlatego też, właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin za dodatkową opłatą.

ZABRANIA SIĘ spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach nie przeznaczonych do tego celu. Dopuszcza się spalanie drobnych odpadów z
drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych , jak też spalania na wolnym powietrzu drobnego suszu ogrodowego i gałęzi w dwóch okresach, tj. od 15 lutego do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada, pod warunkiem, że prowadzone spalanie nie utrudnia przebywania i pobytu osób trzecich na terenach sąsiednich

Jak segregować odpady

Uchwała Nr XLII/439/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina


Uchwała Nr XLII/438/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr XLII/437/13 Rady Gminy Solina z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty wraz z ustaleniem opłaty za pojemnik o określonej pojemności


Uchwała Nr XXXVIII/412/13 Rady Gminy Solina z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości


Uchwała Nr XXXVI/377/13 Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz metod zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XXXVI/376/13 Rady Gminy Solina z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solina


Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

– prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

– grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wybory Samorządowe 2024

Konsultacje społeczne

Mobilny harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok

Ankieta NIK w sprawie funkcjonowania posterunku Policji

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenia wsparcia w realizacji celów prowadzonej przez NIK kontroli planowej nr P/23/029 „Funkcjonowanie posterunków Policji”.

Czynności kontrolne wykonywane są w okresie od czerwca do października 2023 r. i obejmują m.in. badanie świadomości i satysfakcji mieszkańców w związku z działającym na terenie gminy posterunkiem Policji, a także ich osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami oraz poczucia bezpieczeństwa. Dla uzupełnienia badanego obszaru chcemy prosić mieszkańców Państwa gminy o podzielenie się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety na stronie:

Link do ankiety

Zapewniamy Państwa jednocześnie, że ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane i zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.
Termin wypełniania ankiety upływa w dniu 15 października 2023 r.

Film promocyjny „Woda Karpat”

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Solina 2022

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

[calendar mini=true]

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress