Zgłoszenie do ewidencji obiektów noclegowych

Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska).

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu (na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) art. 35 ust. 2 i 3, art. 38 ust. 2 i 3, art. 45 pkt 3 i 4).

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji, w formie pisemnej na formularzu wniosku, w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk,

Złożenie wniosku w formie pisemnej.

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te również muszą spełniać ww. minimalne wymagania.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji wszelkie zmiany (art.39 ust.4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), m.in. informacje o: zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa, zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową. zmianie liczby miejsc noclegowych. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Solina.

Zgłoszenie do ewidencji wszelkich zmian / zakończenie świadczenia usług:

  1. Wniosek o zgłoszenie zmian we wpisie Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług
  2. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich /o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 17 zł

Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie BFG Bank Nowy S.A. w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku (ul. Wiejska 2) lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Solina: Bank Nowy BFG S.A. 91 8642 1012 2003 1206 0654 0001

Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

Osobiście wnioskodawca lub osoba upoważniona

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca

Kalendarz wydarzeń

AEC v1.0.4

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Powered by WordPress Popup