Organizacje Pożytku Publicznego

Dodano: 14-10-2021

Wójt Gminy Solina w załączeniu do niniejszego pisma przesyła Państwu, celem konsultacji, projekt Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, stanowiący załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Solina.

Podstawą prawną przeprowadzenia konsultacji i następnie uchwalenia rocznego  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 jest ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Celem ułatwienia Państwu wniesienia ewentualnych uwag/opinii  do projektu Programu współpracy, o którym mowa wyżej, w załączeniu przesyła się formularz zgłaszania opinii
w przedmiotowej sprawie.

Ewentualne uwagi/opinie należy składać na Formularzu Zgłaszania Opinii stanowiącym załącznik do Programu. Uwagi/opinie można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk,  względnie elektronicznie za pomocą wypełnionego i zeskanowanego formularza przesłanego na adres email : urzad@esolina.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 roku, do godz. 15.30 (liczy się przy tym data wpływu do tutejszego Urzędu).

W przypadku braku uwag/wniosków formularz nie musi być odesłany zwrotnie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Solina z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Program współpracy Gminy Solina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok


UWAGA!!! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych
94 8621 0007 2001 0009 1734 0001Kalendarz wydarzeń

AEC v1.0.4

Starsza wersja strony

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

OGŁOSZENIE

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną na terenie całej Gminy Solina, od dnia 24.11.2021 r. ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa petentów w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku.

W przypadku spraw wymagających osobistej obecności petenta, wizyta w Urzędzie możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu.

Bardzo prosimy o załatwianie spraw niewymagających  osobistej obecności w Urzędzie telefonicznie, e-mailowo, pocztą tradycyjną bądź przez ePUAP.

Dane kontaktowe:

 – telefon: (13) 469 21 18

– email: urzad@esolina.pl

e-PUAP adres skrytki: e7x86jt5md

Powered by WordPress Popup